Chinese(ZH)
Twitter Facebook Youtube Flickr Ept

Allmänna villkor

Skriv ut
1.Registrering

Avtalet skall anses ha ingått när registrering har bekräftats av skolan; registrering är bindande.

2.Ålder

Vid kurser för vuxna måste eleverna vara minst 16 år gammla. På Junior Programmet är högsta åldern 17 år och målsman skall ha gett oss ett skriftligt godkännande för att eleven skall kunna delta i kursen.

3.Bekräftelse

Så snart skolan får en ansökningsblankett kommer studenten att få en bekräftelse via fax, e-mail eller post med en beskrivning av den avtalade kursen.

4.Kursprogrammet

Kursprogrammet innehåller alla de tjänster som beställts av studenten såsom undervisning, boende ochflygplatstransfer.

5.Deposition

En inskrivningsavgift på 90 euro skall betalas för att slutföra registreringen, denna avgift ingår i priset. Samtliga bankavgifter betalas av studenten.

6.Ädnringar

Ändringar efter registreringen görs mot en kostnad av 120 EUR. De ändringar som innebär en minskning av antalet timmar som redan uppkommit är inte föremål för återbetalning eller justering av priset.
Det tas ingen avgift om eleven väljer att förlänga eller uppgradera en kurs.

Förlängning

Vid kursstart har eleven möjlighet att förlänga kursen och/eller logi. Detta måste göras med en veckas varsel till skolans reception.

7.Betalning

Full betalning med avdrag för depositionen skall göras första skoldagen. De studenter som har kontrakterat långvariga kurser kan betala för logi- och tjänsteravgifter inom 4 veckor.

8.Priser

Den officiella priser som publiceras på skolans hemsida avser det aktuella årets priser. De studenter som registrerar sig för en kurs som omfattar två år kommer att betala de pris som är satt för nästkommande kalenderår.

9.Undervisning

Undervisning sker antingen på morgonen eller på eftermiddagen beroende på skolans akademiska planeringen och typ av kurs(intensiv, super-intensiva, kombinerade, etc.). Skolan förbehåller sig rätten att ändra schemat samt indelningen av grupper efter eget gottfinande samt meddela studenten detta senast en timme innan beslutet träder i kraft.

10.Klassstorlekar

Maximala antal elever per grupp är 8 personer. Skolan förbehåller sig dock rätten till att öka antalet upp till 12 studenter per grupp. Skolan förbehåller sig rätten att minska undervisning med 25%, från 45 minuter till 33,75 minuter om det minsta antalet av fem elever per klass inte är mätt. Detta gäller för intensivkurser, Super intensiv, i kombination med DELE och andra kurser (men påverkar inte privatundervisning). Eleven erhåller inte ekonomisk ersättning för detta. Ledningen för skolan motiverar denna minskning med att eleven ändå kommer att gynnas eftersom lärare kommer ha mer tid för varje elev vid mindre grupper. Skolan förbehåller sig rätten att informera studenten om timmens varaktighet innan klassen börjar eller vid en, efter skolans, godtycklig tidpunkt under studentens kurs.

11.Nivåer

Studenterna kommer att vid kursstart genomgå ett diagnostiskt prov för att avgöra vilken nivå student ligger på. Studierektorn kommer att meddela gruppindelning och schema den första dagen på skolan.

12.FÖRSÄKRING

Skolan rekommenderar att införskaffa avboknings- och hemreseförsäkring samt hälsa-, olycksfalls-, tredje parts ansvar- och stöld försäkring. Studenten kan köpa en studerandeförsäkring från skolan.

13.Helgdagar

Skolan är stängd på helgdagar och inga krav mot skolan skall löpa i elevens tjänst som följd.

14.Närvaro

Om studenten inte deltar i de delar som utgör ämnet för språkkurs, skall han eller hon inte ha rätt till någon ersättning för betalningar som redan utförts. De långvariga studenter med uppskjutna betalningar måste rensa hela utestående beloppet för hela perioden, även om de inte kommer att avsluta kursen.

15.Inkvartering

Studenter som bokar boende genom skolan skall meddelas om detta minst 1 vecka före kursstart. Skolan kan inte garantera att bostaden ligger nära skolan. Bostaden är enskild och studenten får därför inte dela sitt rum med andra oavsett om de är vänner, familjemedlemmar eller andra personer.

Studenten betalar en deposition på 80 euro för utlånade av nycklar. Beloppet återbetalas vid kursens slut eller kommer att konsumeras för kostnaderna för felaktig användning av boendet.

16.Studentens skyldighet

Eleven förbinder sig att personligen närvara vid anmäld språkkurs. Eleven skall ha ansvaret för att välja en språkkurs som motsvarar hans eller hennes förmåga. Eleven åtar sig att delta i kursen regelbundet, att anlända punktligt och delta i lektioner. Om studenten uppvisar oregelbunden närvaro eller stör utbildningen för andra kursdeltagare, förbehåller sig Idiomas ¡Si! rätten att avstänga en deltagare från kursen. Vid sådana fall har studenten ingen rätt till ersättning. Studenten måste närvara vid minst 80% av lektionerna för att få närvarointyg.

17.Agenter

För de studenter som köpt sin kurs via en agentur, måste vända sig till dem vid frågor om ändringar och avbokningar. Avtalet mellan de 3 parterna (agenten, skolan och eleven) måste dokumenteras skriftligen. Agenten är den enda ansvariga parten för ersättningsfrågor.

18.Rättigheter

Skolan ansvarar inte för skador eller om studenten lider förfång på annat sätt som orsakats ouppsåtligen i den tryckta informationen eller på webbplatsen, av tredje part eller av större anledning. Skolan förbehåller sig också rätten att ändra information, innehåll, villkor och priser för kurserna under det aktuella året de program under innevarande år, och att i förväg informera de studenter som kommer påverkas. Skolan accepterar inte s.k. collect calls.

19.Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen till skolan. Dagen för giltig avbeställning är det datum som är angivet på fax, e-post eller post. Återbetalning av depositionen på 90 EUR görs ej. Återbetalningen av de betalningar som gjorts före kursstart kommer att göras på följande sätt:

  • 30 dagar före kursstart. En avgift på 190 euro kommer dras av.
  • 14 dagar före kursstart. 50% av det totala priset kommer att dras.
  • 5 dagar före kursstart. 75% av det totala priset kommer att dras.
  • 4 dagar före kursstart. Det finns ingen återbetalning.

Från och med den första dagen i klassen återbetalas varken avgiften för beställd kurs och boende. Om eleven inte har betalat hela eller en del av avgifterna för undervisning och boende kommer han eller hon vara skyldiga att göra det i enlighet med det ovan sagda. Avdragen kommer att gälla för alla betalningar som redan utförts enligt de förordningar som presenteras ovan. När kursen väl har startat har studenten ingen rätt att begära ersättning för undervisning, boende och tjänster.

20.Uppförande

Studenten måste överväga att sättet att leva i Spanien, liksom måltider, kan skilja sig från vad de är vana vid i sina egna länder. Studenten måste vara flexibel när det gäller detta. Studenten åtar sig att respektera normer och lagar i landet och de regler som gäller i skolan. I allvarliga fall av brist på disciplin, stöld, alkoholism, droger, etc, kan studenten utvisas inte bara från skolan utan också från landet. Kostnaderna för återvändande, samt skadestånd till tredje part, deras familjer eller juridiska kostnader kommer studenten själv att bekosta.

21.Gällande lag

Spansk lagstiftningen skall enbart tillämpas vid tvist. Alicante eller Malaga - Spanien anges som platsen för behörighet.

22.Godtagande

Deltagande av de studerande i de program på skolan innebär antingen att eleverna själva eller deras föräldrar eller lärare, när det gäller studerande som är yngre än arton, informeras om de allmänna villkor och godkänner dem i sin helhet och anda. Jag godkänner ovanstående villkor.

23.Ändringar

Denna praxis börjar gälla från den 01 januari 2009 och upphäver alla tidigare publicerade villkor på Internet.